Skarv - og kortlægning af naturen langs åen

 

I Januar 2017 er der observeret en flok på over 60 fiskende skarv i det øvre løb af Simested å. Dette er ørredernes opvækstområde og på sigt kritisk for bestanden af bækørred og havørred i hele åen. Desuden er der nedstrøms flere kendte steder med små flokke af fiskende skarv.

 

Vi har fiskeret i enestående natur. Vi kan glæde os over bækørreder og havørreder, men også glæde os over det øvrige fugle og dyreliv. Men nogle fisker hensynsløst, og har vist sig at skade mulighederne for isfugl, odder og stalllings overlevelse. Dette har har DTU Aqua påvist videnskabeligt i Kongåen som følge af skarvens fiskeri. Inden problemet bliver så stort ved Simested Å, har vi brug for at få registreret hvad vi har af værdifuld natur langs Simested å, som bør beskyttes ud over fiskene.

 

Så vi vil bede dig om at rapportere, hvad du ser, når du går eller fisker langs Simested å, dens bække og ved fredningszonen ved udløbet i Hjarbæk fjord. Så registrer odder, isfugl, vandstær, fiskehejre, ørn og andre sjældne fugle. Som vi tåler og glædes over, selv om nogle af dem fisker gratis.

 

Så samtidig med at vi registrerer de sjælne dyr og fugle vil foreningen kortlægge skadevolderne.  Vi kan som forening søge en tilladelse til regulering af skarv. Denne tilladelse kan vi give videre til lodsejere som kan videregive den til de jagtberettigede. Nedskydning af skarvbestanden er urealistisk, men de må lære, at de ikke er velkommen i vores åer.

 

Det er nyt at der er så mange skarv i åen. Så indberetningerne er også et signal til NST om at Limfjorden er overbefolket med sultne skarv, som nu søger nye fødekilder.

 

Foreningen kan også argumentere for, at den sjældne natur skal beskyttes mod rekreativ sejlads, på flere strækninger end det gældende forbud. Vi kan også skabe bedre forhold for anden natur fx vandstær, der hvor den findes og håbe på et ynglepar, hvilket kan åbne for samarbejde med andre naturbevarende organisationer og dermed naturfonde. Tag eksemplet med naturplejeforeningen omkring Tversted Å, der i 2016 fik 500.000kr til naturpleje.

 

Det vi anser som trusler mod fiskeriet og den øvrige natur er skarv, mink, mårhund, sæl og signalkrebs, så de skal også rapporteres. Ikke overflyvende skarv, men kun dem der er i umiddelbar nærhed af vandløbet og deres nærtliggende rastepladser. Husk dato og antal. Rapporter hver gang du møder dem. Så ved vi at det ikke er noget tilfældigt. Vi skal have gode argumentere for en tilladelse til regulering hos Naturstyrelsen, idet fuglen er fredet.

 

Du må også rapportere dårlige broer og uregelmæssigheder til en ”to do list”.

 

Du sender din rapport til simestedaa@gmail.com. Husk at lægge den adresse ind i telefons adressekartotek. Du kan navngive den ”Simested Å Naturobservation”. Alle rapporter overføres til et google map kort, som bliver tilgængeligt senere.

 

Du kan bruge Google maps til at registrere positionen som beskrevet nedenfor. Har du ikke det, så beskriv positionen ud fra kendte steder. Eksempelvis ”Skarv x 3 fiskende 1 km opstrøms for Egebroen d 1. feb 17 Vh. NN.” Vær ærlig så foreningen ikke mister sin troværdighed, hvis NST vil kontrollere kortet.

 

Rapporter en position.

Når du skal rapportere en naturobservation fra Simested å, så er det en god ide at bruge Google maps på din mobiltelefon. Du kan også bruge AALFs digitale kort over fiskevandet.https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zYZotSx-yDPA.kXhv0oRaQIjw

Du placerer dig med mobilen tæt på den position du vil sende videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Den lille blå prik angiver telefonens position

2)Sæt din finger påkortet på den position du vil rapportere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Du har positionen når der dukker en ikon op der hvor du havde fingeren.

4) Træk op i tekstfeltet ”Placeret markør”. Tryk på ikonet ”Del med”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tryk på din email så den åbnes

6) Positionen er allerede indlæst i din email. Du tilføjer hvad og hvor mange du har set. Eller hvad du vil rapportere. Dato for observation hvis det ikke er dagens. Sendes til simestedaa@gmail.com

Du er også velkommen til at vedhæfte eller eftersende fotos eller video.

 

Hvis du skal rapportere akutte problemer f.eks. løse kreaturer skal du telefonere eller smsé til Tage Hermansen på Fiskegården 30138415. Du kan også sende Tage en position som sms jvf pkt 4) og 5).

 

Projektet køres i samarbejde med bestyrelsen for Aalestrup Lystfiskerforening af Niels Jørgen Asbech, Aalestrup.