Generalforsamling

Vedtægter § 17.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside
http://www.aalestrup-lystfisker.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig, motiveret anmodning herom. Dagsorden skal bekendtgøres i begge tilfælde ved indvarslingen.

Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bortset fra valg af bestyrelsesmedlemmer sker stemmeafgivelsen ved håndsoprækning, medmindre der fremsættes krav om skriftlig afstemning.