Generalforsamling 2023

01.01                Tid og sted:
Mødedato:                                 23. november 2023
Mødested:                                  Aalestrup Lystfiskerforening

01.02                Valg af dirigent:                          Jens Østrup
Konstaterer at generalforsamling er lovligt indvarslet

01.03                Formandens beretning                Godkendt –  kan læses her

01.04                Kassererens regnskab                Godkendt

01.05                Forslag                                     Ingen indkommet

01.06                Valg af ny formand
Søren Godsk modtager ikke genvalg
Søren Glerup valgt uden modkandidat

01.07                Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Frits Broe Jensen
Kenneth Nyholm
Jens Fisker                                  Alle genvalgt

Lodsejerrepræsentant:
Gert Riisgaard                            Genvalgt

Suppleanter:
John Østrup
Peter Madsen                             Begge genvalgt

01.08     Valg af revisor
Henry Laustsen                          Genvalgt

Revisorsuppleant
Søren Glerup                             Kan ikke genvælges
Søren Godsk                              Valgt

01.09                Eventuelt
Pokal for største havørred:          John Østrup
Optimistpokal                                 John Østrup
Frits Broe Jensen udnævnes til æresmedlem
Kenneth og Jens holder tale for Ellen og Søren Godsk.

Ref: Per Nielsen