Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 blev afholt torsdag d.18/11 kl 19.30. 
Der var fremmøde af 24 personer lodsejere og lystfiskere.
Til ordstyrer blev valgt Jens Østrup der kunne konstatere at Generalforsamling var varslet og korrekt indkaldt i flg. vedtægter.

Formandens beretning kan læses her

Indkomne forslag var to stk.

Forslag 1, ændring af indkaldelse til generalforsamling, enstemmigt vedtaget.
Skyldes Foreningsbladet nedlægges og indkaldelse den vej ikke længere er muligt.

§17 opdateret til flg ordlyd :

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside http://www.aalestrup-lystfisker.dk . Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig, motiveret anmodning herom. Dagsorden skal bekendtgøres i begge tilfælde ved indvarslingen.

Forslag 2, krav om tvungen indberetning af fangster, forkastet med 2 for, 19 imod.
Der blev en debat ud af forslaget inden det skred til afstemning.
Enigheden, fra forsamlingen, blev dog en kraftig opfordring til indrapportering af fangster så man til forskellige formål kunne følge åens ve og vel gennem sæsonen.

Valg.
Formand Søren Godsk genvalgt,
Bestyrelses medlemmer Frits Jensen, Kenneth Nyholm og Jens Fisker genvalgt.
Lodsejerrepræsentant Per Rytter udskiftes til Gert Risgaard.  
Bestyrelses suppleanter  John Østrup og Peter Madsen genvalgt.
Revisor og suppleant  Jens Østrup og Søren Glerup genvalgt.

Årets fisk
Største fisk, 7,5kg og 86cm dermed pokal til Per Johannsen.
Optimist pokal til Hans Henrik Mondrup med en fisk på 6,6kg.
Stort tillykke med de flotte fisk.

Foreningen var, efter en Generalforsamling afholdt i god ro og orden,
vært ved kaffe og brød
Tak til de fremmødte.